Bouppteckningar och arvskiften

DSC_0336När den avlidne inte efterlämnar make/sambo ska hela dödsboet avvecklas. När jag handlägger detta (som kallas boutredning/dödsboförvaltning) tar jag hand om allt praktiskt från bouppteckning till arvsfördelningen. En bouppteckning kan med fördel göras i den avlidnes hem. Där finns de flesta uppgifter samlade om den avlidnes samt eventuell efterlevande makes ekonomi, försäkringar med mera. Bouppteckningen blir inte dyrare vid hembesöket.


Vid bouppteckning och arvskifte ser jag till att följande ombesörjs:
– Att räkningar betalas löpande.
– Att en deklaration upprättas året efter dödsfallet. Eventuellt ska realisationsvinstberäkning i samband med försäljningar göras.
– Förmedling av försäljning av fastighet, bostadsrätt, lösöre och annat till dokumenterat duktiga samarbetspartner.

Mitt arbete innefattar också att skicka skriftliga kallelser till förrättningen till arvingarna/testamentstagarna när inte samtliga arvingar kommer att vara närvarande.

Jag inhämtar information från banker om den avlidnes (och efterlevande make/makas) konton, fonder, lån, samt ser till att bouppteckningen blir underskriven och skickad till skatteverket för registrering.

När allt är utrett och klart upprättar jag en ekonomisk redovisning över alla inkomster och utgifter.

Arvskifteshandlingen som jag upprättar, innehåller uppgifter om vad som skett under utredningens gång, om medel skall reserveras till kommande skatter, hur mycket varje arvinge/testamentstagare skall få, och så vidare.
De medel som reserveras slutredovisas till delägarna efter det att skatteinbetalning med mera har gjorts och arvingarna/testamentstagarna får sina pengar insatta på anvisade konton.